Topné elementy, měření a regulace teploty, termokamery a pyrometry

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Firma: Hotset ČR s.r.o.
IČO: 26316790
Adresa sídla: Pálavská 1426/47, Plzeň, Severní Předměstí, 32300
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Navrátil, tel. +420 608 477 505, email: navratil@hotset.cz

II. Účel/y zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění povinností vyplývajících ze žádosti či smlouvy uzavírané s klientem,
 • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání správce elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
 • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro správce,
 • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost klienta nebo smlouvu uzavřenou se správcem a její plnění a/nebo
 • k ochraně oprávněných zájmů správce před soudním, správním, či jiným řízením.

2. Osobní údaje, které zpracováváme:

 • Jméno kontaktní osoby
 • Adresa
 • Emailová adresa – firemní
 • Telefonní číslo – pracovní
 • DIČ

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je/jsou

 • souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Jedná se o souhlas s nabídkami šířenými pomocí e-mailu nebo telefonu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání platí pouze pro budoucí zpracování. Jestliže jste     nám poskytli souhlas před platností GDPR (25. 5. 2018), platí tento souhlas i nadále, pokud jej neodvoláte.
 • oprávněný zájem na zpracování osobních údajů během navázání a realizace našich vzájemných obchodních a smluvních   vztahů. To se vztahuje obzvláště na nákup, resp. prodej zboží, služby a servisní služby.
 • právní povinnosti, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

IV. Příjemci osobních údajů

 • externí účetní firma
 • přepravní společnosti

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Po dobu obchodní spolupráce, poskytování služeb a po dobu záruční lhůty.

Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším klientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být, není-li stanoveno jinak.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování.
  Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů.
  Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než vyžaduje zákon. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování obchodu a služeb (např. v poptávkách, cenových nabídkách, objednávkách, potvrzeních objednávek, fakturách a dodacích listech, uzavřených smlouvách, záručních listech apod.), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů.
  Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování obchodu a služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby.